O nama

O nama

 

 

 Na ovaj način će se ostvariti kvalitetnija komunikacija i razmena informacija sa svim zaposlenima kao i sa drugim sindikalnim organizacijama i poslovnim partnerima koji su zainteresovani za saradnju sa Sindikatom Direkcije. Svi članovi Sindikata Direkcije mogu preuzimati dokumenta koja su im potrebna, radi ostvarivanja svojih prava. Prema konkretnom kriterijumu iz Člana 138. Zakona o radu, reprezentativnim sindikatom za zaklјučivanje kolektivnog ugovora, smatra se registrovani sindikat u koji je učlanjeno najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih.

– Da se reprezentativnost dokazuje potpisanim pristupnicama koje se čuvaju u arhivi Sindikalne organizacije Direkcije; 

–Da je Sindikalna organizacija jedina koja će stvarno brinuti o Tvojim problemima vezanim za ostvarivanje prava i iz Zakona o radu i Posebnog kolektivnog ugovora; 

– Da je mnogo teže ostvariti ova prava ako nisi član Sindikalne organizacije tj. ako za ostvarivanje istih deluješ samostalno;

– Da su uspešniji pregovori sa poslodavcem i vladom, ako zaposlene predstavlјa jedan, reprezentativni sindikat, a ne više njih;

– Prestankom članstva u Sindikalnoj organizaciji Direkcije, prestaje članstvo u Sindikatu radnika EPS-a i međunarodnoj organizaciji sindikata ICEM. 

– Izmenjeni sindikat i to: moćniji, aktivniji, borbeniji, samostalniji, profesionalniji, mudriji, odlučniji i sindikalno obrazovaniji;

– Hoćemo i sindikat snažniji: organizaciono, kadrovski i finansijski;

– Zaradu koja obezbeđuje dostojan život za Tebe i Tvoju porodicu;– Dosledno ostvarenje prava na rad i veću zaposlenost;– Rad izložen slobodnoj konkurenciji;– Afirmaciju slobodne kreativnosti;– Radna prava, zaštitu radnika i njihovih predstavnika u sindikatu;– Produktivno zapošlјavanje;– Humane uslove rada;– Materijalnu, socijalnu i radnu sigurnost;– Poštovanje rada, stručnosti, znanja, stvaralaštva (jednake uslove rada bez obzira na oblik svojine);– Za visoku produktivnost i radne efekte, odgovarajuću zaradu;– Učešće u upravlјanju.– Stranački sindikat;– Veštački stvorene podele interesa radnika;– Ekonomsku efikasnost zasnovanu na niskoj ceni rada i otpuštanju radnika;– Ekonomsku efikasnost preduzeća na bazi tretmana radnika isklјučivo kao troška;– Ograničavanje sindikata i njegovih aktivista kada su interesi radnika u pitanju. 1. Preko sindikata koji je interesna i na dobrovolјnoj osnovi zasnovana organizacija radnika; 2. Preko organizacije sindikata nezavisne od vlade, političkih partija i poslodavaca; 3. Preko aktivnih predstavnika izabranih slobodnom volјom članova sindikata; 4. Preko kolektivnog ugovora kojim se obezbeđuju opšti interesi radnika; 5. Preko svih oblika sindikalnih aktivnosti: postavlјanje zahteva, pregovora na svim nivoima, davanjem upozorenja, organizovanjem različitih oblika pritisaka i štrajka. ( tekst preuzet od Sindikata EPS EDB neznatno prilogođen )

Sindikat Direkcije ogranka "Kolubara"