Pomoć

Članovi Sindikalne organizacije Direkcije Basena “Kolubara” od našeg Sindikata mogu dobiti nematerijalnu i materijalnu pomoć.

Nematerijalna pomoć se ogleda u davanju saveta i pružanju podrške članovima naše Sindikalne organizacije u ostvarivanju njihovih prava koja im sleduju po Kolektivnom ugovoru i Zakonu o radu.

Materijalnu pomoć članovi našeg Sindikata mogu dobiti po više osnova:

Pomoć zbog teške materijalne situacije usled nekih vanrednih okolnosti članovi naše SO mogu dobiti od Izvršnog odbora SO Direkcije RB “Kolubara”, kao i od centrale Sindikalne organizacije EPS “Kolubara”. Za pomoć od centrale Sindikalne organizacije EPS “Kolubara” piše se Molba u slobodnoj formi i ista se predaje u navedenu Centralu ( trenutno se ista nalazi u prostorijama Nove robne kuće u Lazarevcu ), a obrazac za ovu vrstu pomoći od Izvršnog odbora SO Direkcije Basena  “Kolubara” možete preuzeti OVDE i predati ga svom sindikalnom povereniku.

Pregled članova naše SO koji su dobijali pomoć u tekućoj  godini od naše SO možete videti OVDE.

Pomoć usled bolesti članovi naše SO mogu dobiti od Fonda solidarnosti koji se formira od polovine članarine članova Sindikalnih organizacija “Kolubara-Prerade”, Direkcije RB “Kolubara”, “Kolubara-Metala”, “Kolubara-Usluga”, “Kolubara-Građevinara”, “Kolubara-Ugostiteljstva” i “Kolubara-Univerzala”. Obrazac za ovu vrstu pomoći možete preuzeti OVDE.

Popunjen obrazac sa kopijom lične karte člana našeg Sindikata i njegove zdravstvene knjižice ( i očitanom zdravstvenom knjižicom  člana njegove porodice ako se pomoć traži za člana porodice, plus očitana lična karta za punoletne članove porodice ), kopijom izveštaja lekara specijaliste i orginalnim fiskalnim računom se predaje u centralu SO Direkcije RB “Kolubara” najkasnije do petka  svake druge sedmice.

Sindikat Direkcije RB “Kolubara” na Fondu solidarnosti predstavlja Ivana Ilić, poverenik iz Sekora za finansijsko-knjigovodstvene poslove , telefon 063 – 271-199.

Sednice Fonda solidarnosti se održavaju  četvrtkom  na petnaest dana , a članovi Sindikata koji su tu pomoć dobili istu podižu naredne srede (sreda posle održavanja sednice) posle   12,00 časova ili bilo koji drugi dan posle toga , u centrali Sindikata “Kolubare” u novoj Robnoj kući u Lazarevcu.

Ukoliko član naše SO, koji je dobio pomoć, iz opravdanih razloga ( bolest i slično ) istu ne može podići, prilikom podnošenja dokumentacije za pomoć u centrali našeg Sindikata potpisuje i obrazac Ovlašćenja, kojim ovlašćuje drugo lice da u njegovo ime podigne pomoć-novac.

Za iznose računa zdrastvenih ustanova koji prelaze 100.000,00 dinara, članovi naše SO podnose zahtev za pomoć Fondu solidarnosti koji je formiran na nivou Sindikata EPS-a, posredstvom Fonda solidarnosti  Sindikata Kolubare.

Po stalnim odlukama , a po Odluci Odbora  iz članarine članova naše SO, članovima naše SO isplaćuje se pomoć po sledećom osnovu I  utvrđenom  iznosu :

  1. 30.000,00 dinara za smrt člana kolektiva,
  2. 10.000,00 dinara za smrt člana uže porodice (suprug/a, deca),
  3. 15.000,00 dinara za rođenje deteta,
  4. 10.000,00 dinara za smrt roditelja,
  5. 2.000,00 dinara za posetu bolesnom članu Sindikata.

Navedene stalne odluke utvrđuje se početkom svake godine I podložne su promenama .

 

Osim navedenih vrsta pomoći, naša SO pruža svojim članovima i:

  1. Pravnu pomoć,
  2. Pomoć za vreme štrajka,
  3. Pomoć aktivistima Sindikata kada su otpušteni sa posla,
  4. Pomoć za vreme hapšenja zbog Sindikalnog rada.