Struktura

Sindikalna organizacija Direkcije Basena «Kolubara» Lazarevac je sastavni deo granske Sindikalne organizacije EPS «Kolubara». Sindikalna organizacija EPS «Kolubara» je sastavni deo Sindikata radnika EPS Beograd.

Sindikalnu organizaciju Direkcije Basena  «Kolubara» čine zaposleni u Organizacionoj celini  Direkcije Ogranka  «Kolubara» i zaposleni u Organizacionoj celini  « Projekt», koji su dobrovoljnim učlanjenjem postali njeni članovi. Sindikalna organizacija Direkcije Basena «Kolubara» je najbrojnija sindikalna organizacija koja deluje  u  Organizacionoj celini Direkcije Ogranka  «Kolubara» i  Organizacionoj celini  « Projekt», koja u svom članstvu ima oko 1000 članova.

Sindikalnu organizaciju Direkcije Basena  «Kolubara» Lazarevac čine učlanjeni radnici sledećih Organizacionih celina Ogranka  «Kolubara»:

01 – Organizatori privrednog društva

04 – Centar za stručne poslove I logistiku: 

04-01 – Koordinatori planiranja remonata i održavanja

04-02 – Projekt menadžeri

04-03 – Sektor za proizvodno-tehničke poslove

04-04 – Sektorza istraživačko-razvojne

04-05- Sektor za komercijalne poslove

04-06 – Sektor za ekonomsko-planske poslove

04-07 – Sektor za finasijsko-knjigovodstvene poslove

04-08 – Sektor za automatsku obradu podataka

04-09 – Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

04-10 – Sektor za bezbednost zdravlja na radu i zaštitu od požara

04-11 – Sektor za integrisani sistem menadžmenta

04-12 – Sektor za zaštitu i unapređenje životne sredine

04-13 – Sektor za rekreativno-sportske aktivnosti

71- direkcija  Organizaciona Celina  « Projekt»

72-   biro Organizaciona Celina  « Projekt»